O nama

Misija

Humanizacija odnosa među polovima

Vizija

–          Provođenje aktivnosti u cilju otklanjanja diskriminacije žena kako bi se osigurala jednaka prava žena i muškaraca

–          Praćenje položaja žena i implementacije njihovih zagarantovanih prava u skladu sa zakonima

–          Promovisanje principa ravnopravnosti polova

–          Edukativna i informativna izdavačka djelatnost Udruženja iz oblasti važnih za rad Udruženja

–          Organizovanje radionica, seminara, treninga, tribina i okruglih stolova u saradnji sa nadležnim institucijama i NVO u lokalnoj zajednici i šire

–          Iniciranje saradnje sa nadležnim organima, organizacijama, institucijama vlasti kao i NVO u lokalnoj zajednici i šire

–          Promovisanje u javnosti potrebe za edukacijom  u oblasti zdravstvene zaštite i planiranju porodice

–          Edukacija u oblasti obrazovanja žena u skladu sa ekonomskim i društvenim reformama

Kada i kako je osnovana 

Udruženje žena „ Derventa“ osnovano je na osnivačkoj skupštini održanoj 25.2.2005.godine na inicijativu grupe žena koje su željele da organizovanim djelovanjem i radom utiču na ostvarivanje ravnopravnosti polova u svim segmentima društva i većem angažovanju za jačanje položaja žena, ukidanja svih oblika diskriminacije i ostvarivanja zaštite ljudskih prava, posebno ženskih. Udruženje je registrovano 21.3.2005. godine u Osnovnom sudu u Doboju

Glavni ciljevi i strategije za ostvarenje tih ciljeva prema statutu

Glavne ciljeve prema Statutu UŽ Derventa ostvaruje prateći primjene konvencija i zakona o ukidanju svih oblika diskriminacije po polu, dobi, naciji i vjeri, promoviše gender principe ravnopravnosti i radi na implementaciji zagarantovanih ljudskih prava, pruža stručnu pomoć u zaštiti prava žena i mladih; djeluje preventivno i edukativno putem seminara, radionica, tribina, okruglih stolova itd., u borbi protiv svih oblika nasilja nad ženama i djecom, društvenim osnaživanjem žena, zdravstvenim prosvjećivanjem mladih i žena. Učestvuje aktivno u radu opštinske komisije za ravnopravnost polova, bavi se kampanjama putem tematskih brošura, letaka, plakata i drugog propagandnog materijala.

Redovno izdaje Bilten Udruženja

Kratki opis organizacione strukture i strukture odlučivanja

Udruženje žena Derventa je nestranačka,nevladina, neprofitabilna organizacija, a rad njenih članica je dobrovoljan i volonterski. Struktura organizacije je određena Statutom udruženja, a čine je:

–          Skupština Udruženja od 15 članica

–          Predsjednica Skupštine Udruženja

–          Predsjednica UŽ Derventa

–          Upravni odbor od 5 članica

–          Nadzorni odbor od 3 članice

Sve odluke donose se na sastancima Upravnog odbora i ostalih organa Udruženja, a informacije o  aktivnostima se objavljuju u sredstvima javnog informisanja i u Biltenu UŽ Derventa. U Udruženju  su  sve žene  ravnopravno uključene u realizacije  ili kao korisnice aktivnosti