Prvi sastanak Multisektorskog tima za prevenciju i suzbijanje nasilja u porodici u 2020.

Održan je  prvi sastanak multisektorskog tima  za prevenciju i suzbijanje nasilja u porodici  u ovoj godini  na kome je  razmatran  izvještaj radne grupe za  izradu Lokalnog akcionog plana  za prevenciju i suzbijanje nasilja u porodici za 2020. Nakon razmatranja  LAP-a jednoglasno je usvojen i proslijeđen u dalju proceduru.

      UŽ Derventa je predložilo da  sastancima multisektorskog tima ove godine prisustvuju  Marijana Pavičić i Milka Radić, predstavnice mjesnih zajednica koje su prošle edukaciju  o prevenciji i suzbijanju  rodno zasnovanog nasilja. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

    Opštinska komisija za ravnopravnost polova na svom sastanku razmotrila je i usvojila LAP za prevenciju i suzbijanje nasilja u porodici za 2020. godinu i proslijedila ga  na razmatranje  Odjeljenju za privredu i  društvene  djelatnosti.