Prevencija i senzibilizacija javnosti o rodno zasnovanom nasilju

Udruženje žena Derventa reralizuje projekat „Prevencija i senzibilizacija javnosti o rodno zasnovanom nasilju”  u okviru projekta: “Razvoj programa obuke za članove opšinskih komisija/odbora za ravnopravnost polova u BiH“ (2021-2022) koje   implementira Udruženje građana Nešto Više i Amica Educa u saradnji sa Gender Centar Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Gender centar Vlade RS.

Projekat je podržan od strane Evropske unije .

       BiH je usvojila i potpisala mnoga zakonska dokumenta koja daju dobru osnovu mehanizmima  zaštite i podrške žrtvama nasilja. Međutim, praksa pokazuje  da treba još mnogo da se radi u svim sferama društva kako bi se ispoštovao minimum onoga što je potpisano. Mijenjanje svijesti o stereotipima i predrasudama  da  nasilje nije stvar pojedinca, već društveni problem je dugotrajan proces, senzibilizacija javnosti o problemu nasilja treba da bude permanentna kako bi se zajedničkim djelovanjem institucija, civilnog društva i građana uticalo na stvaranje nulte tolerancije na nasilje

    Projekat se bavi prevencijom, sprečavanjem i borbom protiv nasilja nad ženama i djevojkama, promoviše i zagovara ženska ljudska prava, jača kapacitete javnog i civilnog sektora kroz zajedničku borbu protiv nasilja

       Projekat je  povezan i sa Lokalnim akcionim planom za prevenciju i suzbijanje nasilja u lokalnoj zajednici s obzirom da je  planirano da UŽ “Derventa“ radi na  prevenciji nasilja među građanima, a ovo je prilika da se realizuju neke od akcija.

     Jedna od aktivnosti u projektu su edukativne radionice  s ciljem osposobljavanja učesnica za prevenciju nasilja u svojim sredinama, a prva  je održana 28.7.2022. u Centru za kulturu u Derventi uz prisustvo 22 učesnice.