SASTANAK TIMA ZA BORBU PROTIV NASILJA

111

Udruženje žena Derventa kao partner IN FONDACIJE  realizuje projekat „Jačanje institucionalnog i socijalnog odgovora na rodno zasnovano nasilje u BiH„ podržan od Ambasade Kraljevine Holandije koji se realizuje u Derventi, Brodu, Grahovu, Livnu, G. Vakufu – Uskoplju u periodu decembar 2016. do 30. 11. 2018. godine.

Jedna od aktivnosti su i sastanci multisektorske radne grupe. Po planu aktivnosti 13.10.2017. održan je sastanak  godine na kojem su prisustvovali predastavnici relevantnih institucija i organizacija koji su uključeni u prevenciju nasilja u porodici kao i provođenju mjera za njegovo sprečavanje i suzbijanje. Na današnjem sastanku učesnici su imali priliku da se upoznaju sa izvještajem o rezultatima istraživanja o RZN u intimnim partnerskim vezama mladih i da se upoznaju sa hodogramom koji  je pripremljen u skladu sa smjernicama za rad multisektorskog tima za pružanje zaštite i podrške žrtvama partnerskog i porodičnog nasilja , a temelje se na sadržaju i obavezama propisanim u Protokolu za postupanje u slučajevima nasilja u porodici kao i na Zakonu o zaštiti od nasilja u porodici Republike Srpske.  Nakon toga učesnici su na konkretnom primjeru napravili popis referalnih mehanizama institucije iz koje dolaze, koje primjenjuju u slučajevima nasilja u porodici.  Ova tačka dnevnog reda pobudila je najveći interes kod učesnika i nakon diskusije doneseni su zaključci. Iako institucije u Derventi kvalitetno i profesionalno  obavljaju  poslove iz svoje nadležnosti , koordinacija između institucija je dobra, ipak postoje problemi koje je teško riješiti. Zato je predloženo da se najveća pažnja posveti djeci žrtvama nasilja, tako što bi trebalo da se formira Dnevni centar za djecu koji bi im omogućio zdraviji i kvalitetniji ambijent za odrastanje. Porodice u kojima su roditelji psihički ili fizički nesposobni da obavljaju roditeljske dužnosti, a posebno nasilnike, potrebno je kontinuirano pratiti i zakonski obavezati da se moraju liječiti i da moraju biti stalno pod nadzorom stručnjaka, jer bez sistemskog rješenja i zakonskih obavezujućih mjera ne može se adekvatno boriti protiv nasilja u porodici .

Na to nas obavezuje Istambulska Konvencija koja je prvi pravno važeći instrument u Evropi i međunarodni sporazum koji je stvorio pravni okvir za rješavanje ovog ozbiljnog kršenja ljudskih prava, koje treba da preuzmu države potpisnice da bi spriječile nasilje nad ženama  i nasilje u porodici, zaštitile žrtve i kaznile nasilnike.

18. oktobra održan je sastanak multisektorskog tima i u Brodu.