PREVENCIJA RODNO ZASNOVANOG NASILJA U PARTNERSKIM VEZAMA MLADIH

111

SASTANAK SA VRŠNJAČKIM SAVJETNICIMA I SUPERVIZORICAMA
IZ GIMNAZIJE U PRNJAVORU U PROJEKTU „PREVENCIJA RODNO ZASNOVANOG
NASILJA U PARTNERSKIM VEZAMA MLADIH“