ZAJEDNIČKIM   DJELOVANJEM   DO KVALITETNIJE PODRŠKE I POMOĆI ŽRTVAMA RZN

Projekat  “Jačanje institucija za kvalitetniju podršku i pomoć žrtvama rodno zasnovanog nasilja na lokalnom nivou” koji je podržan od Trag Fondacije iz Beograda i Grada Derventa, a u okviru programa „Snažnije zajedno – osnaživanje ženskih organizacija i pokreta u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori za borbu protiv nasilja nad ženama“ koji finansira OAK Fondacija iz Švajcarske, ima za cilj jačanje institucionalnih i socijalnih mehanizama na lokalnom nivou kroz poboljšanje timske saradnje među institucijama i organizacijama i ostvarivanje bolje transparentnosti među akterima.

      Projektni tim je izradio  Upitnik za specijalizovane servise podrške i pomoći žrtvama rodno zasnovanog nasilja i za institucije i organizacije s proširenim uslugama pomoći s ciljem prikupljanja podataka na osnovu kojih je  izrađena  analiza o uslugama podrške i pomoći žrtvama nasilja na lokanom nivou.  U ovoj aktivnosti učestvovali su Policijska stanica Derventa, Centar za socijalni rad, Centar za mentalno zdravlje, Odbor za ravnopracvnost polova grada Derventa, JU Dječiji vrtić Trol, JU Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju „Budućnost“, Stručna tehnička škola  i Srednja škola “Mihajlo Pupin”, četiri osnovne škole, dvije u gradu: OŠ “Nikola Tesla“ i  OŠ “19.april” i dvije na selu  OŠ “Todor Dokić” Kalenderovci i OŠ “Đorđo Panzalović” Osinja,Zavod za zapošljavanje RS filijala Doboj, Biro Derventa, Udruženje roditelja djece sa posebnim potrebama “Sunce“, Udruženje žena Derventa.

             U srijedu 17.8.2022. održan je prvi sastanak s predstavnicma institucija i organizacija koji su upoznati s  analizom  upitnika. Učesnici su dali prijedloge i preporuke za zagovaračke  aktivnosti na poboljšanju podrške i pomoći žrtvama rodno  zasnovanog nasilja.