IZVJEŠTAJ SA AKTIVNOSTI UDRUŽENJA ŽENA DERVENTA

„Žene liderice u mjesnim zajednicama u prevenciji rodno zasnovanog nasilja„ je projekat koji UŽ Derventa realizuje od juna 2018. do aprila 2019. godine, a podržan je od Američke ambasade u BiH. Jedna od aktivnosti je i konferencija koja je održana 25.2.2019. godine na kojoj su učestvovale  učesnice u projektu iz 10 mjesnih zajednica derventske opštine, predstavnici institucija i vlasti u lokalnoj zajednici i ženske organizacije dobojske regije. Dnevni red  konferencije bio  je  evaluacija projektnih aktivnosti, informacije o stanju nasilja u porodici na području opštine Derventa sa aspekta pojave i sa aspekta odgovora na nasilje od strane subjekata zaštite u opštini Derventa sa prijedlogom mjera na sprečavanje i suzbijanje nasilja u porodici. Informacija je satavljena od strane institucija koje su  članice  multisektorskog tima i potpisnice Protokola o postupanji i saradnji nadležnih subjekata na zaštiti žrtava nasilja u porodici i rodno baziranog nasilja,  a koja je  usvojena na  posljednjoj sjednici SO Derventa .

U drugom dijelu konferencije održana su dva predavanja na temu  „Položaj žene u društvu“ i „Problemima nije mjesto ispod tepiha“ Predsjednica Udruženja žena „Đurđevak“ iz Broda upoznala je učesnike o značaju saradnje među ženskim organizacijama s ciljem da se usvoje primjeri dobre prakse na prevenciji i suzbijanju nasilja u porodici.

Na  konferenciji su  usvojeni  zaključci i predložene su dvije predstavnice iz mjesnih zajednica u Opštinski multisektorski tim za efikasno ostvarivanje i sprovođenje zaštite  žrtava nasilja u porodici  i nad ženama u partnerskim vezama na području opštine.