ODRŽAN TREĆI SASTANAK MULTISEKTORSKOG TIMA

UŽ Derventa kao partner IN FONDACIJE u sklopu realizacije projekta „Jačanje institucionalnog i socijalnog odgovora na rodno zasnovano nasilje u BiH”, koji je podržan od Ambasade Kraljevine Holandije realizovalo je treći sastanak multisektorskog tima  u Derventi 11.12.2017. godine u prostorijama opštine Derventa. Prisutni su upoznati sa Izvještajem o stanju nasilja u porodici na području opštine Derventa sa aspekta pojave i odgovora na nasilje od strane subjekata zaštite  s prijedlogom mjera za sprečavanje i suzbijanje nasilja u porodici.

U kreiranju Izvještaja učesvovali su svi subjekti zaštite nasilja, a završnu verziju uradilo je odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti SO Derventa. Izvještaj sadrži kvalitativne i kvantitativne podatke o djelovanju institucija u proteklom periodu kao i prijedlog mjera za kvalitetniji rad na smanjenju nasilja u lokalnoj zajednici s naglaskom potrebe da se institucije i u narednom periodu što efikasnije uključe u rješavanje slučajeva nasilja u okviru multisektorske saradnje na osnovu  potpisanog Protokola što je bio jedan od zaključaka sa današnjeg sastanka. Svi prisutni upoznati su sa SWOT analizom multisektorskog  tima za opštine Brod i Derventu i o referalnim mehanizmima koji će nakon štampanja biti podijeljeni svim institucijama.

1.12.2017. održan je treći sastanak multisektorskog tima u Brodu.