Održan peti sastanak multisektorskih timova u Derventi i Brodu

U okviru projekta „Jačanje institucionalnog i socijalnog odgovora na rodno uslovljeno nasilje u porodici u BiH“ održan je peti sastanak multisektorskih timova, 5.7.2018. u Brodu i 26.7.2018. u Derventi, na kojima je usvojen  LAP za prevenciju i suzbijanje nasilja u porodici za period 2018-2019. godina.