17. 0KTOBRA  2022. ZAVRŠENI SASTANCI SA ŽENAMA I DJEVOJKAMA U PROJEKTU  „PREVENCIJA I SENZIBILIZACIJA JAVNOSTI O RODNO ZASNOVANOM NASILJU“