ODRŽAN ČETVRTI SASTANAK MULTISEKTORSKOG TIMA

14. marta 2018.  u Derventi je održan  četvrti sastanak  multisektorskog tima  u okviru projekta „Jačanje institucionalnog i socijalnog odgovora na rodno zasnovano nasilje  u BiH“ koji je podržan od Ambasade Kraljevine Holandije u BiH. Učesnici sastanka su informisani o dosada realizovanim aktivnostima, radionicama za učenike, adolescente, žene i muškarce. Kao i o temama na radionicama: rodno zasnovanom nasilju i načinima zaštite od nasilja. Članovi multisektorskog tima su upoznati i sa planom rada za naredni period u  realizaciji ovog dvogodišnnjeg projekta.

Nakon diskusije učesnici su donijeli  sljedeće zaključke:

  1. Institucije u narednom periodu treba da imenuju i osposobe osobe koje se bave ovim problemom kako bi građanstvo znalo kome da se obrati, a institucije efikasnije djelovale na smanjenju nasilja u lokalnoj zajednici
  2. Jako je bitno da se i dalje nastavi zajedničko djelovanje i povezivanje  institucija kako bi se efikasnije rješavali slučajevi nasilja
  3. Uz Zakon o nasilju u porodici potrebno je donijeti i podzakonske akte koji bi preciznije tretirali sve učesnike nasilja  i mobilisali  institucije da se na adekvatan način riješi  problem
  4. Vrlo je bitno prijaviti nasilje, a posebnu pažnju posvetiti nasilju na internetu uz strožiju kontrolu djece od strane roditelja i blagovremeno prijavljivanje sumnjivih slučajeva nadležnim institucijama koje su zadužene da rješavaju ovaj problem

Na kraju je konstatovano da je naša opština u velikoj mjeri senzibilizovana za  problem nasilja i da su njene institucije spremne da zajednički rade i poboljšaju rezultate u sprečavanju svih oblika nasilja.