PREVENCIJA ALKOHOLIZMA MEĐU ADOLESCENTIMA

Udruženje žena Derventa realizuje projekat „Prevencija alkoholizma među adolescentima“ koji je podržan od Ministarstva civilnih poslova BiH. Projekat se provodi u Osnovnim školama „Nikola Tesla“ i “19. april” u Derventi među učenicima devetih razreda.

Svjedoci smo da mladi konzumiraju alkohol, a dobna granica uživalaca je sve niža, konzumenti su i učenici osnovnih škola, i djevojčice i dječaci. Problem alkoholizma je usko povezan sa devijantnim ponašanjem mladih, često se uz alkohol konzumira i droga. Nasilničko ponašanje uzrokovano alkoholizmom je u porastu. Konzumenti alkohola, posebno mlađeg uzrasta, nisu ni svjesni koliko uništavaju svoje zdravlje i nije isključeno da većina njih postanu zavisnici o alkoholu, odnosno, alkoholičari.

Društvu su potrebni zdravi mladi ljudi koji će završiti školu, zaposliti se, osnovati zdravu porodicu, a indirektno smanjiće se i broj nasilnika. Opšte je poznato da su u većini slučajeva nasilnici alkoholičari, da se najveći broj nasilja čak i sa kobnim posljedicama dogodio od strane alkoholizirane osobe.

Glavni cilj projekta je da edukacijom i prevencijom utičemo među učenicima na suzbijanju alkoholizma, kao i da senzibilišemo učenike za uključivanje u kreativne aktivnosti kao izboru kvalitetnog življenja. Edukativnim i kreativnim radionicama i promotivnim aktivnostima uticaćemo na povećanje svijesti o štetnosti konzumiranja alkohola i preventivno djelovati među mladima da prepoznaju štetnost uticaja alkohola po zdravlje i kvalitet života..

Sve projektne aktivnosti pratiće sredstva javnog informisanja koji će svojim prilozima senzibilizovati javnost o problemu konzumiranja alkohola među mladima i poslati poruku da se građani i institucije uključe u prevenciju konzumiranja alkohola među mladima kao uzroka pojavama i drugih oblika devijantnog ponašanja.