Institucije i organizacije opredijeljene za borbu protiv nasilja                      

Uz podršku TRAG Fondacije iz Beograda i Grada Derventa Udruženje   realizuje projekat “Jačanje institucija na lokalnom nivou za kvalitetniju podršku i pomoć žrtvama rodno zasnovanog nasilja“, a u okviru programa “Snažnije zajedno – osnaživanje ženskih organizacija i pokreta u Srbiji, BiH i Crnoj Gori za borbu protiv nasilja“  koji finansira OAK fondacija iz Švajcarske.

                  Zahvaljujući ovoj podršci pružila nam se mogućnost da zagovaranjem ojačamo institucionalne i socijalne mehanizme na lokalnom nivou za kvalitetnije pružanje podrške i pomoći žrtvama rodno zasnovanog nasilja s ciljem bolje timske saradnje i transparentnosti među akterima pružanja pomoći i usluga kao i poboljšan kvalitet istih u cilju adekvatne reintegracije i rehabilitacije žrtve.

      Projektni tim je izradio upitnike za specijalizovane servise i za institucije i organizacije sa proširenim uslugama pomoći žrtvama rodno zasnovanog nasilja. Na osnovu dobivenih odgovora izrađena je analiza koja je bila polazište da na sastancima predstavnici institucija i organizacija iznesu prijedloge i preporuke za poboljšanje rada multisektorskog tima za zaštitu žrtava nasilja. Najznačajniji prijedlozi pretočeni su u Sporazum o zagovaranju jačanja institucija i organizacija za kvalitetnije pružanje pomoći i usluga žrtvama rodno zasnovanog nasilja.

       Na zajedničkom sastanku koji je održan 8. decembra 2022. godine 15 institucija i organizcija iz lokalne zajednice pristupilo je potpisivanju Sporzuma čijom bi realizacijom trebalo da se stvore uslovi za kvalitetniju pomoć i podršku žrrtvama nasilja i njihovim porodicama.