„ŠIRENJE DOBRIH PRAKSI U INSTITUCIONALNOM ODGOVORU NA RODNO ZASNOVANO NASILJE”

 Udruženje žena „Derventa„ održalo je 6.2.2020. godine koferenciju  „Širenje dobrih praksi u institucionalnom odgovoru na rodno zasnovano nasilje„ u okviru projekta „Ženski  aktivizam u borbi protiv nasilja„ koji je podržan od Ambasade Kanade. Učesnici konferencije bile su  predstavnice ciljne grupe u projektu, predstavnici centara za socijalni rad iz Dervente i Broda, predstavnici osnovnih i srednjih škola, Odbora za ravnopravnost polova Opštine Derventa, Centra za mentalno zdravlje Derventa , Doma zdravlja Derventa, ženskih organizacija iz regije i sekcija Udruženja žena „Derventa“  iz seoskih mjesnih zajednica.

  Poslije uvodnih napomena moderatorice,  predsjednica Udruženja je upoznala prisutne s aktivnostima petnaestogodišnjeg djelovanja Udruženja, a koordinatorica projekta  sa realizacijom projektnih aktivnosti. Poseban akcenat je stavljen na  trogodišnji rad multisektorskog tima za prevenciju i suzbijanje nasilja u porodici u Derventi  i Brodu i izradi lokalnog akcionog plana za prevenciju i suzbijanje nasilja u porodici za 2020. godinu, a nosioci  aktivnosti  su Udruženje žena Derventa i institucije koje se bave problemom nasilja u porodici.

Teme na konferenciji su bile:

 „Nasilje u prodici nad djecom tipičnog razvoja i djecom sa posebnim obrazovnim   potrebama, predavačica Nataša Tintor, prof. specijalne edukacije i rehabilitacije.

„Smjernice za procjenu i upravljanje rizicima u situacijama nasilja u porodici„ –                       predavačica –  predsjednica Mreže žena u policiji MUP-a RS  Željka Mileusnić

„Implementacija  rodne ravnopravnosti kroz mehanizme Rezolucije UN-a 1325: predavač – prof.dr. Muhamed Smajić, predstavnik Ministarstva odbrane  BiH

 Zaključci  su da je prevencija nasilja veoma važna, da je informisanje žrtve o njenim pravima  takođe važno jer ih ona često ne zna pa ih i ne ostvaruje.

Djeca su veoma često žrtve porodičnog nasilja, a nasilje trpe i od oba roditelja. Još je tragičnije kada su u pitanju djeca sa posebnim potrebama koja ne znaju ni da prijave nasilje niti da se od njega odbrane, a često im s ei ne vjeruje. Zato je važno uključivanje institiucija koje mogu da pruže  adekvatnu pomoć pomoć i zaštitu.

Poseban osvrt bio je na nasilju putem društvenih mreža kome su izloženi pored djece i odrasle osobe, često i ne znajući da su postale žrtvom nasilja. Internet se zato tretira kao javno mjesto i tako se zakon  odnosi prema nasilju na internetu kao prema nasilju na bilo kom drugom javnom mjestu.

Zaključeno je da samo zajedničkim  djelovanjem vladinog i nevladinog sektora  možemo uspješno preventivno djelovati na smanjenju rodno zasnovanog nasilja.