ULOGA LOKALNIH INSTITUCIJA I NEVLADINIH ORGANIZACIJA U SUZBIJANJU NASILJA  

 

UŽ Derventa realizovalo je konferenciju “Uloga lokalnih institucija i nevladinih organizacija u suzbijanju nasilja” koja je završna aktivnost u projektu “Prevencija seksualnog i rodnog nasilja“ podržanog od Američke ambasade u Bosni i Hercegovini. Događaju su prisustvovali predstavnici Gradske vlasti, institucija i organizcija i nevladinog sektora.

U uvodnoj riječi koordinatorica projekta Jovanka  Popović upoznala je prisutne  o  aktivnostima  koje su realizovane u  projektu  kao i o donatoru.

      O ulozi UŽ Derventa u prevenciji nasilja govorila je Nada Dodig. Istakla je da zajedno s institucijama i organizacijama  rade na prevenciji nasilja uključujući u svoje aktivnosti javnost u lokalnoj zajednici senzibilizujući je za akcije u stvaranju ambijenta za smanjenje nasilja.

     Dr Igor Đujić, specijalista psihijatar,  predstavio je prisutnima rad Centra za zaštitu mentalnog  zdravlja koji djeluje u okviru Doma zdravlja kao i iskustva iz prakse o pružanju psihijatrijsko – psihološkog tretmana u cilju reahabilitacije žrtve nasilja. Istakao je da  nedostatak finansijskih sredstava utiče na nedovoljnu kadrovsku popunjenost što opterećuje  povećanim obimom rada  već zaposlene i predložio da se aktivnije radi na zagovaranju za formiranje profesionalnog  tima za pružanje pomoći i usluga žrtvama nasilja.

     Nasilje u porodici – iskustva iz prakse predstavila je advokat Violeta Milinković. Upoznala je prisutne sa značajnijim članovima Zakona  o zaštiti od nasilja Republike Srpske, o značaju prevencije, mjerama zaštite žrtava nasilja kao i o ulozi lokalnih institucija i njihovoj saradnji u suzbijanju svih oblika nasilja.

    Socijalni pedagog Marija Mrđa govorila je o ulozi Centra za socijalni rad u pružanju pomoći žrtvama nasilja. Posebno se osvrnula na oblike seksualnog nasilja  nad djecom i maloljetnim  licima, kao i načinima zaštite djece i maloljetnika od ove vrste nasilja.

     Zaključci sa konferencije su sljedeći:

  • Permanentan rad na prevenciji nasilja početi od najranijeg uzrasta prilagođeno dobu djeteta  
  • Edukacija učenika osnovnih i srednjih škola na časovima odjeljenskih zajednica i roditelja na roditeljskim sastancima  o značaju prevencije i mjerama zaštite od nasilja
  • Jačanje institucija putem finansiranja i kadrovskog popunjavanja radnih mjesta kako bi se  omogućio uspješniji rad na prevenciji i suzbijanju svih oblika nasilja
  • Stručno usavršavanje zaposlenih u institucijama i organizacijama  koje se bave problemom nasilja