Edukacija žena o radnim pravima i značaju digitalizacije

UŽ Derventa realizuje aktivnosti u projektu „Edukacija žena o radnim pravima i značaju digitalizacije“ koji je podržan od strane EU u BiH u okviru projekta „EU Podrška Unapređenju Radnih i Ljudskih Prava kroz Digtalizaciju“ u koji je uključena LIR i Nešto više. Nakon provođenja ankete u lokalnoj zajednici na uzorku od 100 ispitanika među zaposlenim ženama i djevojkama u institucijama, javnim ustanovama i firmama urađena je analiza i informacija koja je prezentovana na Okruglom stolu.

      Realizacija projekta je nastavljena treninzima za žene i djevojke o radnim pravima i značaju digitaliazacije. Održana su dva treninga na kojima su dvije trenerice informisale učesnice o ljudskim i radnim pravima, sigurnosti na radnom mjestu, zaštiti zdravlja na radu i o značaju digitalnih tehnologija za unapređenje kvaliteta radnih i ljudskih prava. Realizovane su sljedeće teme:

– Kršenje radnih prava – najčešći primjeri mobinga i rodne diskriminacije

– Digitalna prava vezana za radna i ljudska prava

– Osnovni pojmovi o pravima iz radnih odnosa i njihova ostvarivanja

– Zaštita radnih prava

U narednom periodu planira se realizacija još dva treninga tako da će edukacijom žena i djevojaka o radnim pravima i značaju digitalizacije  biti obuhvaćeno najmanje 60 učesnica.

    Cilj ovih aktivnosti je osnaživanje žena i djevojaka u sticanju znanja i vještina o radnim pravima i značaju digitalne pismenosti.