ŽENSKI AKTIVIZAM U BORBI PROTIV NASILJA

Udruženje žena Derventa počelo je s realizacijom projekta „Ženski aktivizam u borbi protiv nasilja“ koji je podržan od Kanadskog fonda za lokalne inicijative.

Cilj projekta je osnažiti žene da aktivno učestvuju u prevenciji nasilja i na unapređenju institucionalnog odgovora u prevenciji i zaštiti od nasilja. Prva radionica održana je u prostorijama Narodne  biblioteke „Branko Radičević“. Prisustvovalo je 16 učesnica. Koordinatorica je upoznala učesnice o aktivnostima  u projektu, ciljevima i donatoru koji je podržao projekat. U razgovoru sa učesnicama o njihovim očekivanjima izjasnile su se da im je prioritet da steknu znanja o vrstama i oblicima nasilja, uzrocima i zaštitnim mjerama kako bi se osnažile da informišu i druge građane u svojim mjesnim zajednicama o značaju ovog problema. Svjesne su da neće biti lako, posebno u seoskim sredinama gdje još uvijek ima stereotipa i predrasuda, posebno stida, da se prizna nasilje u porodici.

     Projekat traje pet mjeseci, a učesnice su žene iz lokalne zajednice. Opredijeljenost Udruženja je da se neprestano radi na prevenciji svih oblika nasilja  među građanima  derventske opštine, od  osnovnoškolaca do najstarije populacije oba pola. Elektronski i štampani mediji koji prate naše aktivnosti pomažu senzibilizaciji građana o ovom problemu, njegovim posljedicama, a i načinima sprečavanja. Tako se mobilišu mnogi akteri kojima je stalo da se smanji nasilje da aktivno rade na tome.

     Obrađene teme na prvoj radionici su: Rod i pol, Rodne uloge, Rodni stereotipi i predrasude, Rodno zasnovano nasilje i interaktivna radionica  „Ženski aktivizam u prevenciji rodno zasnovanog nasilja u mjesnim zajednicama“. Učesnice su dobile radni materijal, osvježenje i na kraju su popunile evaluacioni list koji će nam poslužiti za izradu narativnog izvještaja.