PREVENCIJA ALKOHOLIZMA MEĐU MLADIMA

Udruženje žena Derventa realizuje projekat „Prevencija alkoholizma među mladima“ podržan od RIPPO (Razvoj i porofesionalizacija  prevencije ovisnosti u BiH). Projekat se provodi u Osnovnoj školi „Nikola Tesla“ u Derventi među učenicima sedmih i osmih razreda.

Problem alkoholizma među mladima nije ništa novo u našem društvu i nije mimoišao ni našu lokalnu zajednicu. Svjedoci smo da mladi konzumiraju alkohol, a dobna granica uživalaca je sve niža, konzumenti su i učenici osnovnih škola  i djevojčice i dječaci. Problem alkoholizma je usko povezan sa devijantnim ponašanjem mladih, često se uz alkohol konzumira i droga. Nasilničko ponašanje uzrokovano alkoholizmom je u porastu. Konzumenti alkohola, posebno mlađeg uzrasta, nisu ni svjesni koliko uništavaju svoje zdravlje i nije isključeno da većina njih postanu zavisnici o alkoholu, odnosno, alkoholičari.

Društvu su potrebni zdravi mladi ljudi koji će završiti školu, zaposliti se, osnovati zdravu porodicu, a indirektno smanjiće se i broj nasilnika. Opšte je poznato da su u većini slučajeva nasilnici alkoholičari, da se najveći broj nasilja čak i sa kobnim posljedicama dogodio od strane alkoholizirane osobe.

Glavni cilj projekta je da edukacijom i prevencijom utičemo među učenicima na suzbijanju alkoholizma, kao i da senzibilišemo učenike za uključivanje u kreativne aktivnosti kao izboru kvalitetnog življenja. Edukativnim i kreativnim radionicama i promotivnim aktivnostima uticaćemo na povećanje svijesti o štetnosti konzumiranja alkohola  i preventivno djelovati  među mladima da prepoznaju štetnost uticaja alkohola po zdravlje i kvalitet života. Na taj način uticaćemo na smanjenje nasilja među vršnjacima i ostalih oblika rizičnog ponašanja.