Održan Okrugli sto u projektu „Prevencija alkoholizma među mladima“ podržanog od RIPPO fonda

Okrugli sto je održan nakon svih provedenih aktivnosti s ciljem da se sumiraju rezultati projekta kao primjer dobre prakse u prevenciji konzumiranja alkohola među mladima. U radu okruglog stola učestvovali su predstavnici osnovnih i srednjih škola, Centra za socijalni rad, Centra za mentalno zdravlje, predstavnici SO Derventa i mladi. Koordinatorica projekta predstavila je projekat i rezultate projektnih aktivnosti  koje su realizovane kao  pilot projekat u OŠ „Nikola Tesla“. Istakla je da je UŽ Derventa imalo veoma dobru saradnju sa učenicima, razrednicima i rukovodstvom škole kao i sa JU Narodnom bibliotekom „Branko Radičević“. Realizacija glavnog cilja projekta, da se edukacijom i prevencijom utiče među učenicima na suzbijanju alkoholizma i senzibilizaciji učenika za uključivanje u kreativne aktivnosti kao izboru kvalitetnijeg življenja, ostvarilo se edukativnim i kreativnim radionicama i promotivnim aktivnostima. Provedenim aktivnostima  uticalo se na povećanje svijesti i preventivno djelovanje  na suzbijanju konzumiranja alkohola među mladima. Edukacijom učenika 6, 7. i 8. razreda o štetnom uticaju alkohola i mogućim posljedicama osposobile smo učenike da prepoznaju štetnost uticaja alkohola po zdravlje i kvalitet života, a indirektno smo uticale i na  smanjenje  nasilja među vršnjacima kao i ostalih oblika rizičnog ponašanja. Kreativne  radionice pokazale su  da  mladi mogu   kvalitetnije da koriste slobodno vrijeme, da ispolje svoje sposobnosti i da pokažu ostalim vršnjacima da se može dokazivati  i u drugim aktivnostima, a ne samo u alkoholu.

Učesnici okruglog stola su u svojim diskusijama  kvalitetno učestvovali u kreiranju zaključaka :

  1. I dalje raditi na prevenciji alkoholizma među mladima  posebno sa  mlađim školskim uzrastom uz angažovanje svih institucija u lokalnoj zajednici
  2. Potrebna je edukacija roditelja o štetnosti i posljedicama konzumiranja alkohola među mladima
  3. Veće angažovanje policije i komunalne službe za provođenje zakona o prodaji i konzumiranju alkohola maloljetnicima